Cho M Gam Bột Fe Vào 200Ml

Cho m gam bột sắt vào 200 ml hỗn hợp cất 2 muối bột AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau đó 1 thời gian thu được 3,84 gam láo kim loại tổng hợp các loại và hỗn hợp X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau thời điểm phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 3,895 gam láo lếu kim loại tổng hợp loại cùng dung dịch Y. Giá trị của m là:


Bạn đang xem: Cho m gam bột fe vào 200ml

Phương thơm pháp giải

khi mang lại X vào dung dịch cất 0,03 mol AgNO3 và 0,02 mol Cu(NO3)2

sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu(NO3)2 + sắt → Fe(NO3)2 + Cu

Lúc mang lại Zn vào thì

nZn = 0,05 mol > → Sau phản bội ứng này Zn còn dư

Bảo toàn cân nặng mang đến m sắt kẽm kim loại trước và sau bội nghịch ứng


Lúc cho X vào dung dịch đựng 0,03 mol AgNO3 cùng 0,02 mol Cu(NO3)2

sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3)2 + Cu

lúc đến Zn vào thì

nZn = 0,05 mol > → Sau bội phản ứng này Zn còn dư

nZn dư = 0,05 – 0,035 = 0,015 mol

Ta gồm

Sau phản nghịch ứng tất cả mkim loại = mrắn (1) + mrắn (2) + mZn(Y) = 3,84 + 3,895 + 0,035.65 = 10,01

Bảo toàn trọng lượng có m + 7,77 = 10,01

→ m = 2,24 g


*
*
*
*
*
*
*
*

Ngâm hỗn hợp nhì sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe vào hỗn hợp CuSO4. Sau Khi ngừng bội nghịch ứng nhận được hóa học rắn X có hai sắt kẽm kim loại với dung dịch Y. Tóm lại làm sao sau đây đúng ?


Cho các thành phần hỗn hợp tất cả sắt cùng Cu vào dung dịch AgNO3 cho đến khi những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch X bao gồm nhì muối và chất rắn Y tất cả nhị kim loại. Hai muối vào X là


Cho Cu dư tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 được hỗn hợp X. Cho AgNO3 dư tính năng với dung dịch X nhận được hỗn hợp Y. Cho Fe dư chức năng cùng với hỗn hợp Y thu được hỗn hợp kim một số loại Z. Tổng số phương thơm trình hóa học xẩy ra là


Cho tất cả hổn hợp đựng x mol Mg, y mol Fe vào hỗn hợp có đựng z mol CuSO4, sau thời điểm dứt các bội nghịch ứng bạn ta thấy trong hỗn hợp có mặt cả 3 ion kim loại. Muốn nắn thỏa mãn nhu cầu điều kiện kia thì


Cho láo kim loại tổng hợp nhiều loại Mg, Zn, Fe vào hỗn hợp chứa AgNO3cùng Cu(NO3)2. Sau Khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X tất cả 3 muối bột với hóa học rắn Y gồm 3 sắt kẽm kim loại. Ba muối hạt trong X là


Hoà rã trọn vẹn 3 sắt kẽm kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hóa học rắn không rã là Cu. Các chất tung tất cả vào hỗn hợp sau phản bội ứng là


Cho hỗn hợp bột tất cả 0,54 gam Al với 0,56 gam Fe vào 300 ml hỗn hợp AgNO3 0,1M. Sau lúc các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết thiết bị từ vào hàng nạm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho hỗn hợp bột tất cả 2,7 gam Al với 5,6 gam sắt vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong hàng nạm năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho các thành phần hỗn hợp bột tất cả 0,27 gam Al cùng 1,12 gam Fe vào 500 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau lúc những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết trang bị từ trong hàng ráng năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho tất cả hổn hợp bột gồm 0,27 gam Al cùng 0,672 gam Fe vào 600 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau Khi những phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết lắp thêm trường đoản cú trong dãy vậy điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,91 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào 550 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi những phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X cùng 5,4 gam chất rắn. Kăn năn lượng Cu trong tất cả hổn hợp ban đầu là


Xem thêm:

Cho 0,92 gam các thành phần hỗn hợp bột Zn cùng Al vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được dung dịch X với 4,645 gam hóa học rắn. Khối lượng Zn trong hỗn hợp ban sơ là


Cho các thành phần hỗn hợp bột có 0,56 gam sắt với 0,65 gam Zn vào V ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn bao gồm trọng lượng tăng 2,31 gam so với thuở đầu. Giá trị của V là


Cho hỗn hợp bột tất cả 3,25 gam Zn với 0,24 gam Mg vào 500 ml dung dịch AgNO3 xM. Sau Khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được chất rắn gồm cân nặng tăng 4,185 gam. Tính x


Cho tất cả hổn hợp bột bao gồm 2,7 gam Al cùng 5,6 gam sắt vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết lắp thêm trường đoản cú vào hàng ráng năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,42 gam tất cả hổn hợp bột Fe cùng Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau Lúc những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X và 3,333 gam hóa học rắn. Khối lượng sắt trong hỗn hợp lúc đầu là


Cho các thành phần hỗn hợp X có 0,56 gam Fe với 0,12 gam Mg tác dụng cùng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau lúc những bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của hỗn hợp CuSO4 là:


Cho 6,8 gam hỗn vừa lòng X gồm Zn với sắt vào 325ml hỗn hợp CuSO4 0,2M, sau thời điểm phản ứng hoàn toàn, nhận được dung dịch với 6,96 gam hỗn kim loại tổng hợp nhiều loại Y. Khối lượng sắt bị oxi khử bởi ion Cu2+ là:


Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M sau đó 1 thời gian thu được 3,12 gam hóa học rắn X với dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y mang đến phản ứng trọn vẹn chiếm được 3,45g hóa học rắn Z với dd chỉ chứa 1 muối nhất. Giá trị của m là:


Cho tất cả hổn hợp bao gồm 0,02 mol Mg với 0,03 mol Al tính năng cùng với V ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,1M. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp Y và hỗn hợp kim loại Z. Cho toàn cục các thành phần hỗn hợp Z chức năng cùng với hỗn hợp HCl dư nhận được 0,336 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Cho biết những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là:


Cho 3,68 gam hỗn hợp cất Mg, Fe vào 100ml dung dịch tất cả hổn hợp chứa Fe(NO3)3 0,3M; Cu(NO3)2 0,4M cùng AgNO3 0,5M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 9,08 gam chất rắn cùng dd X. Lọc quăng quật chất rắn mang đến NaOH dư vào X chiếm được m gam kết tủa. Tính m


Cho m gam các thành phần hỗn hợp A có Fe cùng Zn vào 200 ml hỗn hợp chứa AgNO3 0,18M với Cu(NO3)2 0,12M, sau đó 1 thời hạn thu được 4,21 gam chất rắn X cùng dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,826 gam chất rắn Z và dd T. Giá trị m là:


Cho 51,75 gam bột sắt kẽm kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Sau Lúc phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được 51,55 gam hỗn hợp kim một số loại. Kyên nhiều loại M là


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả Mg, Al, Zn trong 500 ml hỗn hợp HNO3 4M, sau phản bội ứng trọn vẹn chiếm được dung dịch Y cùng 4,48 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp gồm nhị khí không màu tất cả tỉ khối hận so với H2 là 18,5 trong số ấy có 1 khí hóa nâu ko kể không gian. Trung hòa hỗn hợp Y bằng lượng vùa dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M, nhận được dung dịch Z. Cô cạn Z, thu được 134,5 gam muối khan. Giá trị của m là


*

Cơ quan tiền công ty quản: shop Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin và Truyền thông.